Projekty pokračují

I v letošním školním roce jsme se s chutí pustili do práce na našem školním projektu Jiranet. Jedná se o vytvoření funkčního výukového serveru pro žáky 2.stupně naší školy.

Na projektu jsme začali pracovat v listopadu 2009 a ušli jsme již kus cesty za svým cílem.

Do projektu se zapojila většina učitelů naší školy včetně vedení, kteří se podílejí na vytváření výukových materiálů výukového serveru Jiranet. Práce to není jednoduchá a také časově náročná. Každý výukový materiál musí tvůrce modulu za jednotlivé předměty digitálně zpracovat a žákům nastavit tak, aby vše pochopili. Výukové materiály mají nejen multimediální charakter, ale zaujmou i svojí interaktivitou. Součástí některých materiálů jsou i videa. Po zpracování pilotních výukových materiálů jsme náš výukový server Jiranet poskytli i partnerským školám, které jsou do projektu zapojeny v rámci prohlubování spolupráce mezi školami, s výhledem na společné zlepšení vzdělávacího, kulturního a technického rozvoje žáků a učitelů, zlepšení podmínek vzájemné spolupráce a komunikace a v neposlední řadě také v prohlubování existujících kontaktů. Vytvořené výukové materiály partnerské školy zaujaly a využívají je na svých školách ve výuce jednotlivých předmětů.

Velkou výhodou je přístup žáků a vyučujících k těmto materiálům z internetu. Žáci, kteří jsou nemocní nebo se z jiných důvodů nemohou dostavit na výuku, mají možnost sami z domu zpracovat a odevzdat zadané úkoly a také se seznámit s průběhem zameškané hodiny včetně zápisu a jednotlivých testů.

Jedním z problémů, který musíme v současné době řešit, je využití výukového serveru Jiranet v hodinách. K výuce na tomto výukovém serveru Jiranet je potřebná učebna s počítači a i když máme na naší škole dvě musíme vytvářet rozpisy a leckdy se na nějakou výuku nedostane v příslušném termínu.

Dalším projektem, do kterého je škola zapojena je projekt „Škola - základ života" z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Datum zahájení je 1.9.2010, předpokládané datum ukončení 28.2.2013, doba trvání projektu 30 měsíců, rozpočet projektu 1 774 730 Kč.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

V roce 2010/2011 byla dělena ve výuce řada předmětů a vytvořen tak předpoklad lepšího zapojení všech žáků do výuky. Rovněž jsme vytvořili řadu inovativních materiálů pro výuku v předmětech jazyk český a anglický, matematika, svět kolem nás, zejména pro 1. stupeň základní školy.

Oba projekty se tímto skvěle doplňují - Jiranet je pro žáky 2. stupně a Škola - základ života především pro žáky 1. - 5. ročníku.

Díky těmto 2 projektům je škola vybavena řadou nových počítačů, LCD monitorů, na 1. stupni je v každé třídě interaktivní tabule s připojením na internet a školní server, kde jsou umístěny všechny dosud vytvořené úlohy pro žáky, přístupné všem ostatním učitelům. Dále kromě techniky jsou z projektů financovány řady pomůcek a i kantor dostane za svou práci odměnu.

Učitelé se plně naučili využívat nové pomůcky a dostupnou techniku, doplňují své hodiny množstvím zajímavostí a se žáky tvoří řadu projektů, do kterých se žáci rádi zapojují.

 
Partneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

 

Joomla Extensions Directory Listing