Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydává volební řád. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávy ČŠI apod.

Při naší škole pracuje školská rada v tomto složení: Mgr. Pavel Buzek a Jan Wolf za zřizovatele, Naděžda Babinská a Michaela Wotke za zákonné zástupce nezletilých žáků, Mgr. Zdeňka Rončková a Mgr. Šárka Vykydalová za pedagogické pracovníky školy. Předsedkyní byla hlasováním zvolena Mgr. Zdeňka Rončková.

 
Partneři

logo-fin-office

nntb-logo

Nenech to být!
A nahlas anonymně problém v kolektivu nebo šikanu!

 

Joomla Extensions Directory Listing