Bezpečnostní opatření vzhledem k rekonstrukci školy

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

k zajištění bezpečnosti a ochraně žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce a stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy v areálu školy.

Stavební práce budou prováděny ve vnitřních i vnějších prostorách školy.

Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy i školní jídelny bude zajištěn.

Stavební materiál bude uskladněn ve venkovních prostorách školy, stavební prostor bude viditelně označen plotem, včetně zákazových bezpečnostních značek. Vnitřní prostory školy budou od probíhajícího staveniště ohraničeny pevnými zábranami, včetně zákazových bezpečnostních značek.

Pro bezpečný pohyb a pobyt v prostorách školy je vydáno toto opatření, které jsou povinni respektovat všichni zaměstnanci, žáci a všechny návštěvy školy:

- vstup do školy bude umožněn vchodem B;

- žáci ze strany od Orlové, Výšiny a na Farském mohou využít branku v rohu hřiště a přes hřiště brankou u jídelny se dostanou na pozemek ze strany Komenského ke vstupu do školy;

- zaměstnanci a žáci školy se nebudou zdržovat v bezprostředním okolí stavby, nesmí vstupovat do prostor určených k uskladnění stavebního materiálu vymezených viditelným označením, ani        za  bezpečnostní pásky či ploty ohraničující prostor stavby;

- zaměstnanci i žáci se pohybují v areálu školy se zvýšenou opatrností;

- zaměstnanci i žáci musí respektovat bezpečnostní pokyny zhotovitelů stavby vydávaných v průběhu jednotlivých etap stavby (tyto pokyny mohou být vydávány i ústně) ;

- zaměstnanci i žáci nesmí manipulovat s jakýmkoliv zařízením na stavbě, zejména platí přísný zákaz manipulace s pracovními stroji, elektroinstalací a elektrozařízením stavby;

- návštěvy školy ze strany rodičů či jiných osob, které nejsou zaměstnanci školy se nesmí pohybovat v bezprostředním okolí stavby;

- pokud zjistí zaměstnanec školy jakékoli porušení tohoto opatření ze strany žáků, zaměstnanců či jiných osob, je povinen na toto pochybení neprodleně upozornit vedení školy;

- všichni třídní učitelé, včetně zástupu třídních učitelů v případě jejich nemoci apod., jsou povinni seznámit žáky školy neprodleně s tímto opatřením a poučení zapsat do třídní knihy;

- rodiče budou seznámeni s tímto opatřením prostřednictvím webových stránek;

- v případě jakékoli změny budete včas informováni;

- každé porušení tohoto zákazu bude přísně trestáno.

Uvědomme si, že nám jde především o bezpečnost a zdraví našich dětí.

V Dolní Lutyni, 31.8.2021

Marcel Figura

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Joomla Extensions Directory Listing